shape
shape
shape
shape
shape
shape
Biography
Performances
Reviews
Photo Gallery
Natyasankalpaa
Awards
Solo Dance Performances
Group Performances
Panchali Sapatham
Faculty
Smt. SaiKripa Prasanna
Sri. T.K. Thiruchelwam
Kum. S. Rekha
Guest Artists
Padmasri Shobana
Shankar Kandasamy
Narada Natya Vizha
19 to 23 JANUARY 2011
Narada Gana Sabha
314, TTK Road, Alwarpet, Chennai-18.